W naszym Przedszkolu dbamy, aby dzieci uczestniczyły w zróżnicowanych, ciekawych zajęciach, odpowiednio dobranych do ich możliwości i potrzeb. Poniżej przedstawiamy informacje na temat charakteru zajęć prowadzonych w Przedszkolu.

ZAJĘCIA CODZIENNE

  • zajęcia Dydaktyczne – związane z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem tych zajęć jest stymulowanie rozwoju psychoruchowego dzieci w zakresie zdolności poznawczych (uwagi, pamięci, spostrzegania wzrokowo-przestrzennego, myślania logicznego, zdolności słuchowych), motoryki małej i dużej oraz umiejętności społecznych.
  • Sensorki – ćwiczenia ruchowe stymulujące rozwój bazowych systemów sensorycznych (dotykowego, przedsionkowego i proprioceptywnego), będących podstawą prawidłowego rozwoju. Oparte są na teorii integracji sensorycznej J. Ayres.
  • Metoda czytania globalnego Domana
  • Gry i zabawy ruchowe

ZAJĘCIA CYKLICZNE

(ODBYWAJĄCE RAZ – 2 RAZY W TYGODNIU)

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
Metoda Ruchu Rozwijającego została opracowana przez Weronikę Sherborne i jej głównym założeniem jest wykorzystywanie ruchu, jako narzędzia wspomagającego rozwój psychoruchowy dziecka. Poprzez ruch, dotyk, wzajemne relacje społeczne, emocjonalne i fizyczne następuje u dzieci rozwój świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni, a także pogłębiają się relacje z innymi ludźmi. Metoda Ruchu Rozwijającego pomaga dzieciom w zdobyciu zaufania do samego siebie, uporaniu się z własnymi ograniczeniami, zwiększa poczucia bezpieczeństwa, umożliwia nawiązywanie kontaktów społecznych, jest okazją do współdziałania, co dostarcza dzieciom poczucia wspólnoty, a także daje dużo radości.

Zabawy z językiem angielskim
Wiedząc, że w wieku kilku lat zdolność przyswajania przez dzieci języka obcego jest największa, zapewniamy dzieciom częsty kontakt z językiem angielskim. Nauka języka angielskiego dla dzieci to przede wszystkim zabawa w powtarzanie piosenek, wierszyków, a także słuchanie opowiadań. Poprzez wykorzystywanie ciekawych pomocy dydaktycznych chcemy zachęcić dzieci do powtarzania słówek, a także pomóc im w szybszym zapamiętaniu materiału.

Logorytmika
W ramach zajęć pod okiem logopedy dzieci wykonują ćwiczenia usprawniające działanie układu oddechowego i narządów artykulacyjnych. Ich celem jest wspomaganie rozwoju mowy u dzieci. Wykorzystując pedagogikę zabawy chcemy usprawnić działanie narządów mowy, uczyć prawidłowego oddechu, poprawnej artykulacji.

Zajęcia muzyczno-rytmiczne
W ramach tych zajęć dzieci poprzez śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, poznanie instrumentów i ruch mają możliwość twórczego rozwoju. Chcemy zainteresować dzieci dźwiękami i muzyką, kształtować ich wrażliwość estetyczną. Dodatkowo w trakcie zapamiętywania tekstów piosenek, czy kolejności ruchów dzieci uczą się koncentracji uwagi i ćwiczą pamięć. Przede wszystkim jednak zajęcia umuzykalniające pobudzają dziecięcą aktywność, są źródłem radości i przyjemności.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Bajkoterapia
W naszym przedszkolu wykorzystujemy bajkoterapię, jako metodę, której celem jest oswajanie dzieci z sytuacjami, bądź przedmiotami, które są dla nich źródłem lęku. Bajkoterapia pełni również rolę wspomagającą nauczanie o emocjach – poznawanie stanów emocjonalnych bohaterów bajek wiąże się z rozwojem empatii u dzieci, służy rozpoznawaniu emocji własnych i innych osób. Może być również stosowana jako metoda relaksacyjna (pomocna w wyciszaniu i uspokajaniu się dzieci).

Warsztaty twórcze
W ramach tych zajęć poprzez użycie różnorodnych form plastycznych (m.in. rysowanie, lepienie z plasteliny, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie) kształtujemy sprawność grafomotoryczną naszych dzieci oraz koncentrację uwagi. Chcemy dać dzieciom możliwość rozwijania zdolności plastycznych, a także nauczyć je wrażliwości estetycznej.

Zajęcia kulinarne
Na zajęciach kulinarnych dzieci mają możliwość uczenia się rozpoznawania smaków i zapachów. Zajęcia te są także okazją do poznawania zasad właściwego zachowania się przy stole, a także umożliwiają dzieciom nabywanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych. Dodatkowo samodzielne wykonywanie prostych potraw rozwija sprawność manualną naszych dzieci i jest okazją do rozwoju kreatywnego myślenia.

UWAGA – WSZYSTKIE ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO!