Oferta zajęć

W naszym Przedszkolu dbamy, aby Dzieci uczestniczyły w zróżnicowanych, ciekawych zajęciach, odpowiednio dobranych do ich możliwości i potrzeb. Poniżej przedstawiamy informacje na temat charakteru zajęć codziennych oraz cyklicznych (tj. odbywających się raz lub dwa razy w tygodniu).

UWAGA – WSZYSTKIE ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO!

Zajęcia codzienne

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia związane z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem tych zajęć jest stymulowanie rozwoju psychoruchowego dzieci w zakresie zdolności poznawczych (uwagi, pamięci, spostrzegania wzrokowo-przestrzennego, myślenia logicznego, zdolności słuchowych), motoryki małej i dużej oraz umiejętności społecznych.

Zajęcia codzienne

Sensorki

Ćwiczenia ruchowe stymulujące rozwój bazowych systemów sensorycznych (dotykowego, przedsionkowego i proprioceptywnego), będących podstawą prawidłowego rozwoju. Oparte są na teorii integracji sensorycznej J. Ayres.

Zajęcia codzienne

Gry i zabawy ruchowe/zabawy na świeżym powietrzu

Wiemy, jak istotne jest zdrowe otoczenie dla rozwoju dzieci, dlatego dbamy o to, aby nasi podopieczni mogli cieszyć się aktywnością na świeżym powietrzu, rozwijając swoje umiejętności motoryczne i korzystając z dobrodziejstw natury.

Zajęcia cykliczne

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego została opracowana przez Weronikę Sherborne. Jej głównym założeniem jest wykorzystywanie ruchu, jako narzędzia wspomagającego rozwój psychoruchowy dziecka. Poprzez ruch, dotyk, wzajemne relacje społeczne, emocjonalne i fizyczne następuje u dzieci rozwój świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni, a także pogłębiają się relacje z innymi ludźmi.

Zajęcia cykliczne

Zabawy z językiem angielskim oraz zabawy z językiem hiszpańskim

Wiedząc, że w wieku kilku lat zdolność przyswajania przez Dzieci języka obcego jest największa, zapewniamy dzieciom kontakt z językiem angielskim oraz hiszpańskim. Nauka języka obcego dla dzieci to przede wszystkim zabawa w powtarzanie piosenek, wierszyków, a także słuchanie opowiadań.

Zajęcia cykliczne

Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne prowadzone przez CWR ,,Ekspresja”. Celem zajęć jest wydobywanie tanecznego potencjału jaki jest ukryty w dzieciach. Poprzez zabawy taneczne chcemy zarazić dzieci radością jaką daje muzyka i ruch. W formie zabawy nasze przedszkolaki uczą się prostych elementów tańca i krótkich choreografii.

Zajęcia cykliczne

Zajęcia sportowe z elementami judo

Celem zajęć jest pobudzanie aktywności ruchowej, kształtowanie postaw współdziałania zespołowego, rozwijanie sprawności fizycznej oraz kształtowanie umiejętności społecznych.  

Zajęcia cykliczne

Wiem, co jem oraz zajęcia kulinarne

Na zajęciach kulinarnych oraz zajęciach wiem co jem dzieci mają możliwość uczenia się rozpoznawania smaków i zapachów, korzyści płynących ze spożywania warzyw, owoców, zdrowych przekąsek. Dodatkowo samodzielne wykonywanie prostych potraw rozwija sprawność manualną naszych dzieci i jest okazją do rozwoju kreatywnego myślenia.

Zajęcia cykliczne

Drama

W zajęciach prowadzonych metodą dramy jest wiele spontaniczności, ruchu a przede wszystkim radości. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności ruchowych, budowanie poczucia własnej wartości, otwartości oraz spontaniczności.

Zajęcia cykliczne

Logorytmika (logofigle)

W ramach zajęć pod okiem prowadzącego dzieci wykonują ćwiczenia usprawniające działanie układu oddechowego i narządów artykulacyjnych. Ich celem jest wspomaganie rozwoju mowy. Wykorzystując pedagogikę zabawy chcemy usprawnić działanie narządów mowy, uczyć prawidłowego oddechu, poprawnej artykulacji.

Zajęcia cykliczne

Zajęcia muzyczno-rytmiczne

W ramach tych zajęć dzieci mają możliwość twórczego rozwoju. Chcemy zainteresować nasze Przedszkolaki dźwiękami i muzyką, kształtować ich wrażliwość estetyczną. Dodatkowo w trakcie zapamiętywania tekstów piosenek, czy kolejności ruchów dzieci uczą się koncentracji uwagi i ćwiczą pamięć.

Zajęcia cykliczne

Zajęcia TUS (Trening Umiejętności Społecznych)

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, wzmacnianie umiejętności w zakresie rozpoznawania i reagowania na swoje emocje i emocje innych, współpracę, usprawnianie komunikacji, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.

Zajęcia cykliczne

Kodowanie

Wprowadzenie zabaw i ćwiczeń kodowania ma na celu rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia, kształtowanie wyobraźni przestrzennej. Poprzez kodowanie rozwijamy funkcje poznawcze: koncentrację, skupienie, analizę i syntezę wzrokową. Dla naszych przedszkolaków to świetna forma ciekawej, innej zabawy.

Zajęcia cykliczne

Inne

  • Spotkania ze zwierzętami (gady, płazy, ssaki),
  • teatrzyki,
  • warsztaty tematyczne,
  • spotkania z rodzicami (spotkania świąteczne, piknik rodzinny, bal karnawałowy)